นโยบายความเป็นส่วนตัว

บทบัญญัติทั่วไป

นโยบายเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ 27.07.2006 หมายเลข 152-FZ “ในข้อมูลส่วนบุคคล” และกำหนดขั้นตอนสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการเพื่อรับรองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยคาสิโนออนไลน์ PariMatch (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ประกอบการ”)
1.1. เป้าหมายหลักและเงื่อนไขของผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์และพลเมืองในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเขา รวมถึงการปกป้องสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัว ความลับส่วนตัวและของครอบครัว
1.2 นโยบายปัจจุบันของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อไปนี้ – นโยบาย) นำไปใช้กับข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ประกอบการสามารถรับเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ http://parimatch-gambling-th.org

แนวคิดพื้นฐานที่ใช้ในนโยบาย

2.1 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ – การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2.2 การปิดกั้นข้อมูลส่วนบุคคล – เป็นการยุติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราว (ยกเว้นเมื่อการประมวลผลจำเป็นต้องชี้แจงข้อมูลส่วนบุคคล)
2.3 เว็บไซต์ หมายถึงชุดของสื่อกราฟิกและข้อมูล ตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานบนอินเทอร์เน็ตตามที่อยู่เครือข่าย http://parimatch-gambling-th.org;
2.4 ระบบข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล – ชุดของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของข้อมูลส่วนบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีการทางเทคนิคเพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลของพวกเขา
2.5 การปลอมแปลงข้อมูลส่วนบุคคล – การกระทำซึ่งเป็นผลมาจากการที่ไม่สามารถระบุได้โดยไม่ต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เป็นของผู้ใช้รายใดรายหนึ่งหรือเรื่องอื่นของข้อมูลส่วนบุคคล
2.6 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล – การกระทำ (การดำเนินการ) หรือชุดของการกระทำ (การดำเนินการ) ที่ดำเนินการโดยมีหรือไม่มีการใช้ระบบอัตโนมัติหมายถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การสะสม การจัดเก็บ การชี้แจง (การปรับปรุง การแก้ไข) การดึงข้อมูล , ใช้, โอน (แจกจ่าย, จัดเตรียม, เข้าถึง), การทำให้ไม่เปิดเผย, การบล็อก, การลบ, การทำลายข้อมูลส่วนบุคคล;
2.7 ผู้ดำเนินการ – หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเทศบาล นิติบุคคลหรือบุคคล โดยอิสระหรือร่วมกับบุคคลอื่น จัดการและ (หรือ) ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนกำหนดวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล องค์ประกอบ ของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะประมวลผล การกระทำ (การดำเนินการ) ที่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล
2.8 ข้อมูลส่วนบุคคล – ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับผู้ใช้ที่เจาะจงหรือกำหนดได้ของเว็บไซต์ http://parimatch-gambling-th.org;
2.9. ผู้ใช้ – ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ http://parimatch-gambling-th.org
2.10. การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคล – การกระทำที่มุ่งเป้าไปที่การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม
2.11. การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล – การดำเนินการใด ๆ ที่มุ่งเป้าไปที่การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังกลุ่มบุคคลที่ไม่มีกำหนด (การโอนข้อมูลส่วนบุคคล) หรือเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดจำนวนบุคคล รวมถึงการตีพิมพ์ข้อมูลส่วนบุคคลในสื่อ การจัดวางในข้อมูล และเครือข่ายโทรคมนาคมหรือให้การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะอื่นใด
2.12. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน – การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังดินแดนของรัฐต่างประเทศไปยังหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ บุคคลต่างประเทศ หรือนิติบุคคลต่างประเทศ
2.13. การทำลายข้อมูลส่วนบุคคล – การกระทำใด ๆ อันเป็นผลมาจากการที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกทำลายโดยไม่สามารถเรียกคืนได้ ด้วยความเป็นไปไม่ได้ที่จะกู้คืนเนื้อหาของข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในระบบข้อมูลของข้อมูลส่วนบุคคลและ (หรือ) การทำลายสื่อเนื้อหาของข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ประกอบการอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ของผู้ใช้

3.1 นามสกุล, ชื่อ, นามสกุล;
3.2 ที่อยู่อีเมล;
3.3 ที่อยู่อีเมล;
3.4 หมายเลขโทรศัพท์
3.5 ปี เดือน วันที่ และสถานที่เกิด
3.6 ภาพถ่าย;
3.7 เว็บไซต์ยังรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชม (รวมถึงคุกกี้) โดยใช้บริการสถิติทางอินเทอร์เน็ต (Yandex Metrika และ Google Analytics เป็นต้น)
3.8 ข้อมูลดังกล่าวต่อไปนี้ในข้อความของนโยบายนี้จะถูกรวมเข้ากับแนวคิดทั่วไปของข้อมูลส่วนบุคคล 4.

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้คือเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบโดยการส่งอีเมล ข้อสรุป การดำเนินการ และการยกเลิกสัญญากฎหมายแพ่ง ให้ผู้ใช้เข้าถึงบริการ ข้อมูล และ/หรือเนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์
4.2 นอกจากนี้ ผู้ประกอบการมีสิทธิ์ส่งการแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ข้อเสนอพิเศษ และกิจกรรมต่างๆ ผู้ใช้สามารถปฏิเสธการรับข้อความข้อมูลได้เสมอโดยส่งอีเมลถึงผู้ประกอบการที่[email protected] พร้อมข้อความว่า “ปฏิเสธการแจ้งเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่และข้อเสนอพิเศษ”
4.3 ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ใช้ ซึ่งรวบรวมด้วยความช่วยเหลือของบริการสถิติทางอินเทอร์เน็ต ใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำของผู้ใช้บนเว็บไซต์ ปรับปรุงคุณภาพของเว็บไซต์และเนื้อหา

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 ผู้ประกอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้กรอกและ/หรือส่งอย่างอิสระผ่านแบบฟอร์มพิเศษที่อยู่ในเว็บไซต์ http://parimatch-gambling-th.org โดยการกรอกแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและ/หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของเขาไปยังผู้ประกอบการ ผู้ใช้แสดงความยินยอมต่อนโยบายนี้
5.2 ผู้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับผู้ใช้ หากได้รับอนุญาตในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ (เปิดใช้งานการบันทึกไฟล์ “คุกกี้” และการใช้เทคโนโลยี JavaScript)

ขั้นตอนการรวบรวม จัดเก็บ ถ่ายโอน และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งประมวลผลโดยผู้ปฏิบัติงานนั้นจัดทำโดยการดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมาย องค์กร และทางเทคนิค ซึ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายปัจจุบันในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างครบถ้วน
6.1 ผู้ดำเนินการให้ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและใช้มาตรการที่เป็นไปได้ทั้งหมด ยกเว้นการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
6.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะไม่ถูกถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามไม่ว่าในกรณีใด ๆ ยกเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายปัจจุบัน
6.3 ในกรณีการระบุความไม่ถูกต้องในข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้สามารถอัปเดตได้ด้วยตนเอง โดยส่งคำบอกกล่าวไปยังที่อยู่อีเมลของผู้ประกอบการ[email protected]พร้อมข้อความว่า “การอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคล”
6.4 ระยะเวลาของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่จำกัด ผู้ใช้อาจถอนตัวได้รับความยินยอมของพวกเขาเพื่อการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลาโดยการส่งหนังสือแจ้งผ่านทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของผู้ประกอบการ[email protected] เครื่องหมาย“ถอนความยินยอมในการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคล”

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน

7.1 ก่อนการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน ผู้ประกอบการจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าต่างประเทศไปยังอาณาเขตของการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ควรจะดำเนินการ ให้การคุ้มครองสิทธิของอาสาสมัครของข้อมูลส่วนบุคคลที่เชื่อถือได้
7.2 การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดนไปยังต่างประเทศซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น อาจดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนและ/หรือการดำเนินการข้ามพรมแดน สัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญามีอยู่

บทบัญญัติขั้นสุดท้าย

8.1 ผู้ใช้สามารถขอรับคำชี้แจงเกี่ยวกับคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาได้โดยติดต่อผู้ประกอบการทางอีเมลที่[email protected]
8.2 เอกสารนี้จะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ นโยบายนี้มีผลบังคับใช้โดยไม่มีกำหนดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่
8.3. นโยบายฉบับปัจจุบันมีให้บริการฟรีบนอินเทอร์เน็ตที่ http://parimatch-gambling-th.org/privacy-policy/

SPORT BETTING

Scroll to top